I tillegg til de vanlige årsmøtesakene, som bl.a. vedtak av regnskap, fastsettelse av kontingent og valg av styre, vil i år årsmøtet bli bedt om å ta stilling til om Blindern Vel skal bli partshelper i et søksmål som foreningen Redd Ullevål Sykehus har varslet reist mot staten på bakgrunn av utilstrekkelig konsekvensutredning av ny statlig regulering.

Forespørselen om å bli partshelper kommer fra Berg Nordberg Sogn Tåsen Vel, som sammen med Ris Vel allerede er partshjelper. Under årsmøtet vil Henning Iversen fra Berg Nordberg Sogn Tåsen Vel vil gi en presentasjon av saken.

Å bli partshjelper vil innebære en for vellet stor økonomisk forpliktelse. Som et unntak ønsker derfor styret at denne saken legges frem for årsmøtet.

Saksliste:

  • Årsmelding 2022 (se vedlegg)
  • Regnskap 2022
  • Fastsettelse av kontingent
  • Valg av styre
  • Valg av revisor
  • Partshjelp i søksmål mot staten

Etter det ordinære årsmøtet vil styret gi en presentasjon av utvalgte saker som vellet har jobbet med siden forrige årsmøte.

Alle betalende medlemmer er velkommen. Kontingent kan vippses ved møtestart. Se vedlagt innkalling og årsmelding som er distribuert i vårt område.